XXII Sesja Rady Gminy

W pierwszej części sesja była poświęcona kwestii oświaty. Inspektor ds. Oświaty Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy – Jolanta Malczyk przedstawiła radnym informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za rok szkolny 2019/2020, w tym strukturę zatrudnienia, liczebność wychowanków, prowadzone zajęcia dodatkowe,
udział i sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i turniejach sportowych, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz szczegóły dot. okresu
nauczania zdalnego w związku z pandemią. Omówiła także strukturę wydatków i dochodów na oświatę za 2019 rok oraz liczbę i kwoty udzielonych stypendiów specjalnych.

Kolejnym punktem obrad była informacja Wójta Gminy – Marcina Kotyczki i Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz radnych. Zarówno Wójt jak i Przewodniczący Rady nie stwierdzili zatajenia lub podania nieprawdy w analizowanych oświadczeniach. Następnie odczytano pismo Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka, który przy analizie oświadczeń majątkowych
Wójta i Przewodniczącego Rady również nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Radni podjęli łącznie 9 uchwał m.in. w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
• zmian budżetu gminy na 2020 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku,
• określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku,
• przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.

Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków– 0,99 zł od 1m2 powierzchni,
b)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego–0,49zł od 1m2 powierzchni,
2)od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych–0,81zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej–24,84zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Dotacja służąca ograniczeniu niskiej emisji może być przeznaczona na zakup i montaż:
– kotła opalanego paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa) z automatycznym podawaniem paliwa, nie posiadającego rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie – urządzenie musi spełniać wymagania Ekoprojektu,
–kotła gazowego kondensacyjnego- spełniającego wymagania klasy efektywności energetycznej min. A, co potwierdza etykieta energetyczna,
–kotła olejowego- spełniającego wymagania klasy efektywności energetycznej min. A, co potwierdza etykieta energetyczna,
–pompy ciepła-spełniającej wymagania klasy efektywności energetycznej min. A+, co potwierdza etykieta energetyczna,
–węzła cieplnego,
– innych urządzeń i systemów ekologicznego ogrzewania zasilanych energią elektryczną – kotły elektryczne, inne elementy grzewcze (np. promienniki podczerwieni, maty grzewcze) wraz z urządzeniem sterującym, zapewniających ciepło dla całego budynku mieszkalnego.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP https://www.bip.ornontowice.pl/2018-2023

W trakcie sesji Wójt Gminy Marcin Kotyczka powiadomił m.in. o bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym o postępach w pracach projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ulicy Polnej oraz sięgaczy drogowych przy ulicy Leśnej i przy ulicy Bankowej. Ponadto oznajmił o działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, wśród których kontynuowana jest realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ZS-P”, złożono także wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację pięciu zadań inwestycyjnych. Podpisano również umowę o dofinansowanie wymiany
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice dot. 279 opraw. Dobra informacja dla niezmotoryzowanych – Gmina Ornontowice
weszła w końcowe ustalenia z Zarządem Transportu Metropolitalnego odnośnie usprawnienia komunikacji do Gierałtowic i Knurowa oraz wprowadzenia nowej linii bezpośrednio do Zabrza od 2021 roku.

Z kolei Przewodniczący Rady Henryk Nieużyła odczytał pismo Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie uchwały Rady Miejskiej Orzesza, która wnioskuje do Gminy Ornontowice o zmianę przebiegu granicy między
Miastem Orzesze a Gminą Ornontowice. Orzescy radni wnioskują aby włączyć w obręb granic administracyjnych Gminy Ornontowice
niewielką część obszaru przy ul. Hutniczej, a w zamian odłączyć kawałek terenu przy ul. Leśnej. Odczytano także interpelację radnego Mariana Blachy z dnia 19 października br. ws. powtarzającego się zalewania wodami opadowymi posesji przy ul. Polnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *