XX sesja Rady Gminy – 27.08.2020

W miniony czwartek odbyła się XX sesja Rady Gminy Ornontowice.  

Pierwszy z omawianych tematów dotyczył planowanych przez CPK wariantów kolei dużych prędkości przez Ornontowice. Po wysłuchaniu postulatów mieszkańców Wójt Marcin Kotyczka zapewnił o dalszym kategorycznym sprzeciwie władz samorządowych odnośnie planowanych wariantów przez naszą Gminę. Wójt zapewnił również o wsparciu mieszkańców na dalszych etapach postępowania w tej sprawie. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z kolejnym apelem odnośnie dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)” – z jego treścią można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.oks-ornontowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/Uchwała_apel_dotyczący_linii_kolejowych.pdf

Kolejno Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2020r. W pierwszym półroczu 2020 zakończono budowę trzech sięgaczy:

– 1 w rejonie ul. Orzeskiej 63 i 65

– 2 w rejonie ul. Tartacznej

Obydwa zadania uzyskały dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończono również pierwszy etap wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Wymieniono łącznie 218 opraw oświetleniowych co przyczyni się do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną o około 56 MWh/rok. Również to zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach RPO WSL. Warto zaznaczyć, że wkład finansowy naszej gminy nie przekroczył 20 tyś zł.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem jest Fit Park zlokalizowany przy ul. Żabik. Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym fundacji JSW.

Zakończono również realizację programu zakładającego poprawę efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Zadanie również dofinasowane w ramach RPO WSL.

W przedstawionej  prezentacji wspomniano również o nowym sztandarze dla OSP, realizacji programu Słoneczna Gmina Ornontowice II oraz realizacji projektów budowlano – wykonawczych.

Cieszy fakt, że w dobie kryzysu udało się zrealizować tak wiele zadań przy wsparciu środków zewnętrzych!

W następnym punkcie sesji Radni zapoznali się z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w Gminie Ornontowice.  Z przedstawionej informacji wynika, że w Ornontowicach wciąż mamy około 400 kotłów bezklasowych i drugie 400 budynków dla których brak jest danych o zastosowanym systemie ogrzewania…

Przeprowadzona w latach 17-19 inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni wykazała, że:

– 597 budynków jest przyłączonych do kanalizacji

– 703 budynki wyposażone są w zbiorniki „bezodpływowe”

– 36 budynków posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W roku 2019 Gmina udzieliła wsparcia do wymiany łącznie 96 źródeł ciepła w domach mieszkańców – realizując również „zaległości” z lat ubiegłych.

Martwi fakt, że tylko 13% ścieków ze zbiorników bezodpływowych jest odprowadzanych (wywożonych) w prawidłowy sposób.  Również tylko 30% posesji realizuje wywóz osadu z oczyszczalni w sposób prawidłowy.

Usłyszeliśmy również o licznych działaniach proekologicznych m.in.  nasadzeniach nowych drzew na terenach gminnych, pielęgnacji drzew i terenów zielonych oraz działaniach edukacyjnych.

W dalszej części sesji radni podjęli szereg uchwał w spawie:

a) zmian budżetu gminy na 2020 rok,

b) przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne gminy,

dla Policji.

c) powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Ornontowicach i wyboru przedstawicieli Rady Gminy na

członków Rady Społecznej,

d) przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta

Gminy Ornontowice,

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,

f) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Ornontowice,

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej

w Ornontowicach, przeznaczonej na cel publiczny tj. pod przepompownię,

h) przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok

2020″.

i) zmiany WPF.

Z punktu widzenia mieszkańców ważne zmiany zajdą w gospodarce odpadami. Zmiany dotyczą w głównej mierze częstotliwości świadczenia usługi:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
października oraz jeden raz na trzy tygodnie w okresie od listopada do marca,
b) odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal) – jeden raz w miesiącu,
c) bioodpady – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
d) popiół i żużel paleniskowy – jeden raz na trzy tygodnie w okresie od 1 stycznia do 15 maja oraz od 15 września do 31 grudnia.
2) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do
października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca,
b) odpady zbierane selektywnie: szkło – jeden raz na dwa tygodnie, a papier, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal – jeden raz w tygodniu,
c) bioodpady – jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz na dwa tygodnie
w okresie od listopada do marca.

Wprowadzono również limity odbioru niektórych odpadów na PSZOK:

1) zużyte opony – 8 szt./rok/nieruchomość;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość.

Sesja zakończyła się wysłuchaniem informacji Wójta Gminy z realizacji zadań i działania urzędu w okresie od ostatniej sesji oraz odczytaniem interpelacji radnego Zbigniewa Machulika w temacie potoku ornontowickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *